Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide locaties; Valkweg en Waalslaan. Er zijn twee vertegenwoordigers per locatie vanuit het personeel (de PMR) en twee vertegenwoordigers per locatie vanuit de ouders (de OMR). Beide geledingen trekken gezamenlijk op, maar hebben niet altijd dezelfde wettelijke taken, rechten en plichten.

De MR is een wettelijk verplicht orgaan. De taak van de MR is controlerend en adviserend naar de schooldirectie. Dit vanuit onze gezamenlijke doelstelling om voor onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs in een veilige omgeving te realiseren. 

Voor schooloverstijgende zaken is er binnen de VCOPS ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), met vertegenwoordigers uit de ouder- en personeelsgeleding van de drie VCOPS-scholen. 

Leden van onze MR:

Oudergeleding Valkweg:
- Raime Serifova
- Jeroen van Dis 

   

Oudergeleding Van der Waalslaan:
- Leon Boer (tevens vertegenwoordiger in de GMR)
- Judith Scholten (voorzitter MR)

   

Personeelsgeleding Valkweg:
- Jantina van den Bosch (secretaris MR)
- Willemiek Remans

Personeelsgeleding Waalslaan:
- Marijn Zijderveld
- Marjolein van Maanen (tevens vertegenwoordiger in de GMR)

Vaste gasten bij (een deel van) de vergaderingen:
- Thon Koning (directeur)
- Jolanda Maaskant (directeur)
- Liesbeth den Haan (notuliste)

Wilt u als ouder of personeelslid iets besproken hebben in de MR, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met iemand uit de personeels- of oudergeleding van uw locatie. U kunt de MR ook mailen via mr@pwa95.nl .

Op de afgelopen vergadering van 16 juni jl. zijn de volgende punten besproken:
  • Schoolformatieplan 2021-2022
  • Nationaal Programma Onderwijs
  • Cito Eindtoets
  • Jaaragenda & vergaderschema MR

De volgende MR-vergadering wordt gepland aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Jaarverslag MR 2019-2020